ПОРЯДОК конкурсного відбору за проектами кредитної мобільності у рамках програми «ЕРАЗМУС +» (КА107)

 1. Загальні положення
  1. Конкурсний відбір проводиться у рамках реалізації проектів двосторонньої академічної мобільності між Вищим державним навчальним закладом України «Буковинським державним медичним університетом» (далі – ВДНЗ БДМУ) та європейськими ЗВО-партнерами за програмою «Еразмус+» (КА107).
  2. Загальні параметри відбору: кількість стипендій, цільова аудиторія (студент, аспірант, науково-педагогічний працівник або працівник ВДНЗ БДМУ – проректори, декани, працівники структурних підрозділів), тривалість програми академічної мобільності, напрям навчання/стажування, фінансування, додаткові умови відбору, терміни подачі документів та інше визначаються міжуніверситетським договором про реалізацію програми «Еразмус+» із кожним окремим ЗВО-партнером, а також у листуванні між особами, відповідальними за проект.
  3. Загальними принципами організації конкурсного відбору є: чесність, прозорість та рівність можливостей для всіх учасників.
  4. Відбір учасників за кожним окремим проектом здійснює конкурсна комісія (далі –                Комісія) у складі координаторів з академічної мобільності факультетів/інститутів, з яких були подані анкети-заяви, представників Студентської ради, Первинної профспілкової організації студентів та профспілки співробітників. Головою Комісії є проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям), секретар Комісії – начальник відділу міжнародних зв’язків. Усі члени Комісії підписують протокол засідання та декларують відсутність конфлікту інтересів.

Інформація та документація для кожного окремого конкурсу: параметри відбору, терміни та умови проведення конкурсу, результати відбору та загальні параметри відбору, розміщуються на веб-сторінці відділу міжнародних зв’язків (далі – ВМЗ), у підрозділі «Проекти кредитної мобільності», об’ява розміщується на сайті ВДНЗ БДМУ, та надсилається факультетам/інститутам та іншим структурним підрозділам ВДНЗ БДМУ, діяльність яких відповідає загальним параметрам відбору.

 1. Мета відбору
  1. Обрати кандидатів для участі у програмі академічної мобільності у межах наявних місць (із резервом), що були виділені за програмою «Еразмус+» та відображені у відповідній угоді між ЗВО-партнером та Національної Агенцією в його країні (стосовно кожного партнерства встановлюється окрема процедура) та в міжінституційній угоді між ВДНЗ БДМУ та ЗВО-партнером.

Склад Комісії затверджується розпорядженням проректора ВДНЗ БДМУ. Повноваження Комісії визначаються терміном дії відбору у ВДНЗ БДМУ за певним проектом.

 1. Вимоги та критерії відбору
  1. У конкурсі можуть брати участь студенти І-го рівня вищої освіти (починаючи з другого семестру навчання), ІІ-го рівня вищої освіти, ІІІ-го рівня вищої освіти (далі – аспіранти) денної форми навчання, та наукові та науково-педагогічні працівники та працівники ВДНЗ БДМУ, які працюють в ВДНЗ БДМУ за основним місцем роботи, усіх факультетів/інститутів або структурних підрозділів університету, що зазначені у параметрах відбору за кожним окремим проектом.
  2. Комісія враховує належність кандидатів до пільгових категорій населення:
   • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
   • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
   • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
   • Такі кандидати користуються пріоритетом відбору у разі рівної конкурсної ситуації з іншими претендентами.
  3. Кожен студент має право одночасно брати участь у конкурсному відборі не більше ніж за двома проектами.
  4. Кожен науково-педагогічний працівник чи працівник ВДНЗ БДМУ має право участі не більше ніж за двома проектами одного типу активності (training/teaching) протягом одного навчального року за наявності конкурсу (у разі відсутності бажаючих обмеження не діє).
  5. Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних працівників та працівників ВДНЗ БДМУ, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.
   • За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між працівниками ВДНЗ БДМУ, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.
   • У випадку коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом вишу-партнера.
  6. Студент або аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми «Еразмус+» повинен відповідати таким вимогам:
   1. на момент подачі документів на конкурс навчатися за рівнем вищої освіти, за яким планує брати участь у програмі обміну (винятком є студенти останнього семестру навчання за першим або другим рівнем вищої освіти за узгодженням із ЗВО-партнером). При цьому студент або аспірант має перебувати у контингенті студентів або аспірантів ВДНЗ БДМУ протягом всього терміну навчання у виші-партнері.
   2. мати за весь період навчання середній бал успішності не нижчий 75 балів за рейтингом (складова успішності) (для студентів). Відповідно до рейтингу (з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю) конкурсний бал вираховується за наступною формулою: рейтинг студента ÷ 10.
   3. володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним ВНЗ-партнером, та який зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Еразмус+» та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує.
   4. Мати досягнення у науково-дослідній роботі протягом навчання в університеті (для аспірантів обов’язково мати принаймні одну позицію):Мати досягнення у науково-дослідній роботі протягом навчання в університеті (для аспірантів обов’язково мати принаймні одну позицію):
    1. Статті та патенти за фахом (у разі наявності співавторів бали діляться на їх кількість.):стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз: Scopus & Web of Science – 5 балів; всіх інших міжнародних наукометричних баз – 4 бали;
     • стаття у періодичному фаховому виданні України, що входять у затверджений МОН України перелік наукових фахових видань – 3 бали;
     • інші статті – 1 бал;
     • патент на винахід – 5 балів;
     • патент на корисну модель – 3 бали;
     • об’єкти права інтелектуальної власності – 3 бали.
    2. Конференції за фахом (за наявності опублікованих тез доповідей, а також у разі наявності співавторів бали діляться на їх кількість):участь у Всеукраїнській або міжнародній конференціях (в Україні) – 2 бали;
     • участь у міжнародній конференції (за кордоном) – 3 бали;
     • участь у факультетських/інститутських/університетських конференціях – 1 бал;
     • доповідь/стенд на конференції без публікації тези – 1 бал;
     • відзнака за найкращу доповідь на Всеукраїнській або міжнародній конференції – 1 бал.
    3. Олімпіади та конкурси інноваційних проектів, наукових робіт за фахом(у разі командної участі бали діляться на кількість учасників у команді):призове місце на міжнародній олімпіаді – 5 балів;
     • призове місце у міжнародному науковому конкурсі/проекті (стартап-проекти, хакатон тощо) – 5 балів;
     • призове місце  у другому турі Всеукраїнської олімпіади (згідно з переліком МОН – 3 бали;
     • призове місце у Всеукраїнському науковому конкурсі/проекті (стартап-проекти, хакатон тощо) – 3 бали;
     • призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (згідно з переліком МОН – 3 бали;
     • призове місце у інших олімпіадах/конкурсах – 1 бал.
   5. Надати:
    • для студентів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS, погоджений координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті; студент має право на участь у конкурсі, якщо кількість перезарахованих кредитів у ВДНЗ БДМУ буде не менше ніж 15 кредитів ECTS/семестр.
    • для аспірантів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS погоджений координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті; або план дослідження узгоджений з науковим керівником та координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті, підписаний завідувачем відділу аспірантури та докторантури та погоджений із приймаючим закладом (останнє за можливістю, окрім проектів, де це є обов’язковою умовою). Погоджений план навчання або лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру надає додаткові 2 бали.
РівеньКількість балів
B11
B22
C13
C24
Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з
мовної компетенції надає подвійну кількість балів

Примітка 1. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція. Третім критерієм є наявність пільгової категорії.

Примітка 2. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за науково-дослідну роботу (п.3.6.4), третім – мовна компетенція. Четвертим критерієм є наявність пільгової категорії.

3.7. Для науково-педагогічних працівників:

1)  володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Еразмус+».