Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

1. Стипендії Національної академії наук України для найбільш талановитих молодих учених (далі 
стипендії НАН України) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють 
перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних 
наук. 
2. Присуджуються 300 щомісячних стипендій НАН України у розмірі 8 мінімальних заробітних 
плат кожна строком до двох років. 
3. Стипендії НАН України призначаються на конкурсних засадах за рахунок бюджетних коштів. 
Стипендії НАН України перераховуються Планово-економічним управлінням Президії НАН України 
за місцем основної роботи молодих учених додатково до посадового окладу, стипендії в 
аспірантурі, різних доплат та надбавок. 
4. На здобуття стипендій НАН України можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, 
стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та 
підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, 
які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та 
можливість проводити наукові дослідження. 
5. Висунення осіб, які бажають здобути стипендії НАН України, здійснюється вченими (науково-
технічними) радами наукових установ, підприємств та організацій НАН України (далі організацій) 
за місцем основної роботи цих осіб при наявності письмових рекомендацій не менше двох 
докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. 
Рішення про висунення приймаються таємним голосуванням більшістю не менше 2/3 голосів 
присутніх членів ради. 
6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій НАН України визначає Президія 
Національної академії наук України. 
7. Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відповідних відділеннях НАН України. 
Рекомендації відділень НАН України щодо присудження стипендій набувають сили постанови після 
їх затвердження Президією НАН України. 
8. Після закінчення терміну дії стипендії вчена рада організації у місячний строк розглядає 
підсумки роботи стипендіата та надсилає короткий звіт про досягнуті результати (до 3 стор. 
друкованого тексту) до Президії НАН України. 
9. Особа, яка отримала стипендію НАН України, може висуватись для участі у подальших 
конкурсах на здобуття стипендії НАН України. 
10. В окремих випадках, що визначаються Президією НАН України, виплата стипендії може 
припинятися за поданням ученої ради організації, що висувала стипендіата. 

Comments