Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

1. На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених /далі 
стипендії/ можуть висуватися Наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-
технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані 
актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення 
наукових досліджень. 
Граничний вік для кандидата в стипендіати. - 35 років. Стипендії призначаються 
на конкурсних засадах терміном до двох років. 
2.Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх 
призначення покладається на колегії міністерств, відомств і президії галузевих академій 
наук, яким виділена відповідна кількість стипендій. 
Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 вересня, про що не 
пізніше ніж за три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, 
організації і виші навчальні заклади. 
Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення 
стипендій здійснюється шляхом таємного голосування на засіданнях колегій міністерств, 
відомств і президій галузевих академій наук України. 
3. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями 
міністерств, відомств та президіями галузевих академій наук України створюються 
стипендіальні комісії. 
Робота таких комісій регламентується повноваженнями, затвердженими 
колегіями міністерств, відомств і президій галузевих академій наук України. У цих 
повноваженнях необхідно передбачати право стипендіальних комісій здійснювати 
експертну оцінку наукових досягнень претендентів та прийняття таємним голосуванням 
проекту рекомендацій про призначення стипендій. 
4. Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюють за місцем їхньої основної 
роботи /навчання/ учені /науково-технічні/ ради наукових установ, організацій, вищих 
навчальних закладів міністерств, відомств та галузевих академій наук за наявності 
письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими 
досягненнями і здібностями молодого ученого. Рішення про висунення приймається на 
засіданні ради таємним голосуванням - за умови, що за нього проголосувало не менше 
2/3 присутніх членів ради. 
5. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за 
підпорядкуванням до колегії міністерства, відомства чи президії галузевої академії наук 
у двох примірниках такі документи: 
- мотивоване подання, в якому відзначаються наукові досягнення кандидата в 
стипендіати, перспективність Його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення /до 2-х сторінок, машинописного тексту/. Подання підписується керівником 
організації і завіряється печаткою; 
- завірений підписами та печаткою витяг з протоколу засідання вченої /науково-
технічної/ ряди про висунення кандидата на здобуття, стипендії з відображенням 
результатів таємного голосування /одна сторінка машинописного тексту/ ; 
- відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: 
прізвище, ім'я та по-батькові, дата, місяць і рік народження, повна назва організації, де 
він працює /навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання 
/час присудження/, повна домашня та службова адреси, телефони; - список наукових 
публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і 
завірений керівником організації, а також копії найважливіших /не більше 3-х/ праць за 
час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок 
машинописного тексту/; 
- завірені копії рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з 
науковими досягненнями і здібностями молодого ученого /кожна на І сторінку 
машинописного тексту/. 
Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки 
написи: 
на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України; 
назва міністерства, відомства чи галузевої академії наук України; 
повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати; 
прізвище, ім'я та по-батькові кандидата в стипендіати. 
6. Після конкурсного розгляду колегії міністерств і відомств та президії галузевих 
академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 вересня/ 
передають Комітетові по Державних преміях України в галузі науки і техніки при 
Кабінеті Міністрів України наступні документи: 
а/ лист-подання /обсягом до 2-х сторінок машинописного тексту/, в якому 
підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій. Обов'язково вказується 
кількість учасників конкурсу, критерії оцінки претендентів, рекомендованих для 
призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо збільшення /зменшення/ у 
подальшому кількості стипендій, виділених міністерству, відомству чи галузевій академії 
наук; 
б/ постанову колегії міністерства, відомства чи президії галузевої академії наук 
України про рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії відібраним по 
конкурсу кандидатам. У постанові вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кожного 
кандидата, рік народження, посада, вчена ступінь та звання, повна назва організації, 
де він працює; 
в/ перший примірник документів, указаних у пункті 5 цих "Умов", на кожного 
кандидата, рекомендованого на стипендію. 
 
Comments