Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Постанова Верховної Ради України від 16.03.2007 №775-V Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, та Положення про Премію 

 Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

 

Зразки матеріалів по оформленню роботи для подання на Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок:
титульна сторінка для Тому 1, Тому 2 і Анотації;
відомості про претендентів на здобуття Премії. 

До комісії по роботі з науковою молоддю НАН України подаються такі матеріали:
1. Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачу;
2. Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці;
3. Анотація роботи (5 примірників);
4. Резюме (по 1 примірнику українською, російською та англійською мовами);
5. Дозвіл на опублікування (1 примірник);
   Примітка: анотації (5 примірників), резюме та дозвіл на опублікування НЕ ПІДШИВАЮТЬСЯ а вкладаються до одного із Тому 1.
6. Електронний носій (дискета, диск) на який необхідно записати: резюме, відомості про претендента;
7. В електронному вигляді також необхідно надати (надіслати електронною поштою nmnasu@mail.runm@nas.gov.ua; записати на окремий електронній носій, скопіювати під час здачі роботи): 
     - фото в електронному вигляді (*.jpg) всіх виконавців роботи;
     - анотація роботи.
Примітки: Всі матеріали в електронному вигляді мають бути виконані в текстовому редакторі Word, розмір шрифту - 14. Електронні варіанти матеріалів та їх роздруковані варіанти мають бути ідентичні.

  Рекомендації щодо оформлення та подання робіт на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. 
(Даний матеріал надається як додатковий і роз’яснювальний до основної Інструкції)

         Під час підготовки матеріалів рекомендується звернути увагу на те щоб робота була на рівні світових праць в якій висвітлюється нова важлива тематика для вирішення якої були застосовані нові, раніше невідомі методи та використані публікації світових і вітчизняних наукових журналів, монографій та підручників опублікованих за останні п’ять років. Впровадження роботи мають бути використані для розвитку народного господарства чи економіки, у вирішенні соціальних проблем, сприяти розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, їх наукова цінність має бути на рівні кращих світових та вітчизняних аналогів.

          Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) приймає наукові роботи молодих вчених які працюють в системі НАН України. Подавати роботу до Комісії може лише установа НАН України, при цьому приймаються колективні роботи в складі яких є представники інших установ та організації. Бажаючі, які не працюють в системі НАН України можуть подавати роботи через відповідні комітети та комісії, що працюють у міністерствах чи галузевих академіях яким підпорядкована їх установа.

          Матеріали Тому 1

Документи Тому 1 повинні бути підшиті ТІЛЬКИ у швидкозшивач! Бажано паперовий, на обкладинці якого зазначають повну назву організації, назву роботи, ПІБ претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади. Ці ж данні повинні бути вказані і на титульній сторінці самого Тому 1, за яким має йти опис документів. Далі мають йти документи зазначені в Інструкції по оформленню робіт.

Всі сторінки Тому 1 мають бути ПРОНУМЕРОВАНІ!

         В середину швидкозшивача бажано вклеїти конверт в якому розміщують додаткові матеріали на електронних носіях, дозвіл на публікацію, додаткові примірники анотацій тощо.

Лист-подання і додаток до нього мають бути підписані керівником установи та скріплені гербовою печаткою. Відповідальною особою за ознайомлення з матеріалами роботи та документами має бути (бажано) учений секретар чи заступник директора з наукової роботи установи. Ні в якому разі це не може бути один із претендентів, що подають роботу!

         Анотація роботи має бути підписана всіма претендентами і їх підписи засвідчені ученим секретарем установи. В кінці анотації необхідно вказати загальну кількість публікацій в яких відображена робота, що подається.  

(Приклад: Наукові результати роботи відображено в _____ монографіях, більш ніж в ______ статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено _____ авторськими свідоцтвами та  ______ патентами. Загальний індекс цитування складає понад ____ згідно баз даних Scopus. Роботи авторів процитовано в більш ніж _____ наукових і науково-прикладних журналах.)

Додатково до анотації необхідно долучити перелік публікацій по даній роботі, підписаний всіма претендентами і засвідчений ученим секретарем установи. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва) тощо.

         Протокол засідання вченої ради установи, чи його витяг, має бути РОЗГОРНУТИМ і містити хід обговорення з питаннями, відповідями, рекомендаціями та відгуками на роботу а також результати голосування про висунення самої роботи на премію в цілому. До протоколу долучається протокол лічильної комісії з результати таємного голосування по КОЖНОМУ з кандидатів (окремо) про його включення до колективу авторів.

На здобуття премії установа НАН України може подавати роботу до складу авторів якої входять не лише її співробітники але й співробітники іншої установи НАН України чи установи іншої відомчої підпорядкованості. У цьому випадку коли у складі колективу присутні кандидати не лише установи НАН України, що висуває роботу, необхідно долучити також протокол засідання вченої ради іншої установи про включення їх співробітника до складу колективу із протоколом лічільної комісії з результатами таємного голосування по своєму кандидату. Установа, що висуває таку роботу в протоколі лічільної комісії має відобразити результати голосування по ВСІХ авторах роботи щодо включення їх до складу колективу авторів.

         Довідка про творчий внесок у роботу обов’язкова для всіх робіт (навіть індивідуальних) і надається на кожного із претендентів. В ній необхідно вказати яку частку роботи (у відсотках) претендент виконав особисто.

         Всі документи Тому 1 мають бути підписані чи засвідчені відповідальними особами та скріплені печатками!

          Матеріали Тому 2

         Матеріали Тому 2 подаються ЛИШЕ у переплетеному вигляді в твердій обкладинці (як дисертаційна робота).

Всі сторінки Тому 2 мають бути ПРОНУМЕРОВАНІ
Обсяг Томів не повинен перевищувати 250 сторінок! У випакду великої кількості матеріалів Том необхідно розбити на дві (бажано рівні) частини, на титульних сторінках вказати відповідно: "Том 2 Частина 1" і "Том 2 Частина 2". Нумерація повинна починатися з частини 1 і бути продовжена в частині 2.

         Том 2 має починатися з опису матеріалів роботи із зазначенням сторінок де вони починаються.

         Далі має йти опис самої роботи, де викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

         Після викладення опису (реферату) роботи має йти перелік публікацій претендентів, в яких відображена в робота. Перелік публікацій має бути підписаний всіма претендентами та засвідчений ученим секретарем установи. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва) тощо.

         До Тому 2 також включаються копії статей, патентів, довідок про впровадження, економічну ефективність тощо. Вони мають бути завірені відповідальною особою (ученим секретарем) та скріплені печаткою.

В кінці Тому 2 необхідно долучити переліки всіх публікацій по кожному із претендентів. Вони мають бути підписані автором і завірені ученим секретарем та скріплені печаткою. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва) тощо.

Додаткові матеріали до Тому 2

Додатковими матеріалами можуть виступати монографії, підручники, брошури, що опубліковані за результатами поданої роботи. Ці матеріали вкладаються до паперової папки. На папку приклеїти титульний лист із зазначенням «Додаткові матеріали до Тому 2», також необхідно вказати перелік вкладених матеріалів.

 

Comments