Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

ПОЛОЖЕННЯ 
про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

1. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - Премія) присуджується щороку за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

2. Премія присуджується на конкурсних засадах.

Кабінет Міністрів України присуджує щороку до Дня науки п’ять Премій.

Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів України.

3. На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - роботи), результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.

4. Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії (далі - конкурс) та умови його проведення Держінформнауки оприлюднює щороку до 1 червня у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5. Підприємства, установи та організації (далі - заявники) подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження Премії.

6. Під час присудження Премії враховується:

практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому;

кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях;

наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження інноваційної технології;

відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі;

кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

7. Висунуті на здобуття Премії роботи приймаються на розгляд за умови, що їх результати застосовані на практиці не менш ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії.

8. Премія не присуджується повторно, а також не допускається висунення на здобуття Премії робіт, що удостоєні або висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі, можуть висуватися на здобуття Премії повторно, але не більше одного разу.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 13.11.2013}

9. Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб і включати безпосередніх виконавців роботи, творчий внесок яких є найбільш вагомим.

Не допускається включення до авторського колективу осіб:

які виконували виключно адміністративні, консультаційні чи організаторські функції;

включених у поточному році до авторського колективу іншої роботи, висунутої на здобуття Премії.

Премія розподіляється між нагородженими в рівних частках.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 832 від 13.11.2013}

10. З метою розгляду подання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук про присудження Премії, проведення конкурсного відбору робіт та підготовки пропозицій про присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі - Комітет), який діє на громадських засадах.

11. До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я (голова Комітету), Голова Держінформнауки (заступник голови Комітету), перший заступник Голови Держінформнауки (секретар Комітету), заступник Міністра фінансів, перший заступник Міністра освіти і науки, заступник Міністра аграрної політики та продовольства, перший заступник Міністра охорони здоров’я, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник Міністра інфраструктури, перший заступник Міністра промислової політики, голова Держінвестпроекту, а також за згодою - президент Національної академії наук, президент Національної академії медичних наук, президент Національної академії аграрних наук, генеральний конструктор із створення бронетанкової техніки та артилерійських систем - начальник державного підприємства “Харківське конструкторське бюро машинобудування імені О.О. Морозова”, генеральний директор - головний конструктор державного підприємства Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”, головний конструктор казенного підприємства “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова”, головний конструктор державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, генеральний конструктор державного підприємства “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка”, президент - генеральний конструктор державного підприємства “Антонов”, директор - головний конструктор казенного підприємства “Науково-технічний комплекс “Імпульс”, генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля”, голова Південного наукового центру Національної академії наук, директор Інституту геотехнічної механіки Національної академії наук, головний технолог ВАТ “Мотор Січ”, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук.

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 13.11.2013}

Персональний склад Комітету затверджує його голова.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 203 від 27.03.2013}

12. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Порядок розгляду Комітетом робіт, які висунуто на здобуття Премії, затверджується головою Комітету.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 203 від 27.03.2013}

Пропозиції Комітету щодо присудження Премії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

Пропозиції Комітету оформляються протоколом, який підписує голова або його заступник, що веде засідання.

Пропозиції Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

13. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на Держінформнауки.

14. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук щороку відбирають не більш як п’ять робіт на здобуття Премії і подають до 1 жовтня року, в якому оголошено конкурс, Держінформнауки:

заявку за формою, визначеною Комітетом;

список робіт на здобуття Премії за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії;

опис робіт із зазначенням суті впровадженої інноваційної технології та передбаченої пунктом 6 цього Положення інформації.

15. Держінформнауки забезпечує прийняття та попередній розгляд документів.

16. Перелік робіт, що подані для участі в конкурсі, із зазначенням їх авторів публікується щороку до 30 жовтня в газеті “Урядовий кур’єр”.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 13.11.2013}

17. Держінформнауки за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, готує обґрунтовані пропозиції та подає їх Комітетові до 1 лютого року, наступного за роком, в якому оголошено конкурс.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 13.11.2013}

18. Комітет подає до 1 квітня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, Держінформнауки пропозиції щодо присудження Премії.

19. Держінформнауки на підставі пропозицій Комітету готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому порядку подає його до 1 травня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, Кабінетові Міністрів України.

20. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій та в урочистій обстановці головою Комітету або за дорученням голови Комітету заступником голови Комітету вручається диплом.

21. Витрати, що пов’язані з виплатою Премії та виготовленням дипломів лауреатів Премії, здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті Держінформнауки на зазначені цілі.

22. Диплом померлого лауреата Премії або удостоєного Премії посмертно передається його сім’ї, а невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в порядку, встановленому законодавством.

Comments