Міжнародна асоціація «ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»

1.1. Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА» (надалі Організація) – неприбуткова міжнародна громадська організація, яка об'єднує громадян України та інших держав на основі спільності інтересів для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація будується на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності і рівноправності членів.
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», нормами міжнародного права, цим Статутом.
1.4. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює з державними органами, фізичними та юридичними особами, об’єднаннями громадян, їх спілками, у тому числі зарубіжними та міжнародними.
1.5. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном та коштами.
Держава не відповідає за зобов’язаннями Організації, Організація не відповідає за зобов’язаннями держави.
Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.
1.6. Організація з моменту державної реєстрації, у встановленому чинним законодавством порядку набуває статусу юридичної особи і може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку, мати печатки і штампи зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.7. Діяльність Організації здійснюється на демократичних принципах без заборон і обмежень в рамках законодавства України та тих країн, на території яких здійснює свою діяльність як міжнародна громадська організація. 
1.8. Територія діяльності Організації – Україна та інші країни, на території яких здійснює свою діяльність міжнародна громадська організація.
1.9. Повна назва Організації: 
Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»
Скорочена назва Організації: МГО-МАЗС
Международная общественная организация – Международная ассоциация «ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА»
Сокращенное название Организации: МОО-МАЗО
International public organization – International association for «HEALTH of SOCIETY» 
The abbreviated name of IPO-IAHS.

Comments